Danfoss Shut-off valves

Contact Now

Danfoss Shut-off valves 148B4643 STC 150 A STR SHUT-OFF VALVE HANDWHEEL

34.00 mm 4000 rpm
3400 rpm 100.000 mm

Danfoss Shut-off valves 148B4642 STC 150 A STR SHUT-OFF VALVE CAP

95.000 mm 3600 rpm
4300 rpm 4300 rpm

Danfoss Shut-off valves 148B4641 STC 125 A STR SHUT-OFF VALVE HANDWHEEL

44 mm 72 mm
64.3 kN 64.3 kN

Danfoss Shut-off valves 148B4640 STC 125 A STR SHUT-OFF VALVE CAP

21.4 mm 50.8000 mm
10 lb 1.00 mm

Danfoss Shut-off valves 148B4639 STC 100 A STR SHUT-OFF VALVE HANDWHEEL

50.00 mm 100.0000 mm
6300 rpm 97500 N

Danfoss Shut-off valves 148B4638 STC 100 A STR SHUT-OFF VALVE CAP

52000 N 2.00 mm
124000 N 200.0000 mm

Danfoss Shut-off valves 148B4637 STC 80 A STR SHUT-OFF VALVE HANDWHEEL

71.00 mm 3.00 mm
1600 rpm 500.0000 mm

Danfoss Shut-off valves 148B4636 STC 80 A STR SHUT-OFF VALVE CAP

2800 rpm 3400 rpm
40.00 mm 120.000 mm

Danfoss Shut-off valves 148B4635 STC 65 A STR SHUT-OFF VALVE HANDWHEEL

19000 rpm 17.000 mm
47.0000 mm 13500 N

Danfoss Shut-off valves 148B4634 STC 65 A STR SHUT-OFF VALVE CAP

33500 N 9000 rpm
1.00 mm 49400 N

Danfoss Shut-off valves 148B4633 STC 50 A STR SHUT-OFF VALVE HANDWHEEL

8.3 mm 1 100 min-1
75 mm 970 kN
1/8